Tag: STARS-252

Nhấp thế này thì còn gì là hàng nữa

Nhấp thế này thì còn gì là hàng nữa. Khi cơn cực khoái cuối cùng của tôi chưa kết thúc, tôi cảm thấy thành viên của anh ấy rời khỏi tay tôi và được anh ấy chiếm lấy. Tò mò, tôi mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra. ...